Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Introduktion

1.1 Vi har åtagit oss att skydda sekretessen för användare av onlinebutiker och tjänster.

1.2 Denna policy gäller när vi agerar som personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter från våra webbplatsbesökare och tjänstanvändare; med andra ord, där vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av dessa personuppgifter.

1.3 Vi använder cookies på vår webbplats. I den mån dessa cookies inte är strikt nödvändiga för tillhandahållandet av vår webbplats och tjänster, kommer vi att be dig att samtycka till vår användning av cookies när du första gången besöker vår webbplats.

1.4 Vår webbplats innehåller integritetskontroller som påverkar hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Genom att använda sekretesskontrollerna kan du ta emot direkt marknadsföringskommunikation och begränsa publiceringen av din information.

1.5 I denna policy hänvisar "vi", "oss" och "vår" till UAB Poilsio sprendimai.

2. Kredit

2.1 Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (https://seqlegal.com).

Du måste behålla ovanstående kredit. Användning av detta dokument utan kredit är ett intrång i upphovsrätten. Däremot kan du köpa ett motsvarande dokument från oss som inte inkluderar krediten.

3. Hur vi använder dina personuppgifter

3.1 I detta avsnitt 3 har vi angett:

(a) de allmänna kategorierna av personuppgifter som vi kan komma att behandla;

(b) [i fallet med personuppgifter som vi inte erhållit direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter];

(c) de ändamål för vilka vi kan behandla personuppgifter;

(d) De rättsliga grunderna för behandlingen.

3.2 Vi kan komma att behandla data om din användning av vår webbplats och tjänster ("användningsdata"). Användningsdata kan inkludera din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, operativsystem, referenskälla, besökslängd, sidvisningar och webbsidanavigeringsvägar, såväl som information om tidpunkt, frekvens och mönster för din tjänstanvändning. Källan till användningsdata är vårt analytiska spårningssystem. Dessa användningsuppgifter kan behandlas i syfte att analysera användningen av webbplatsen och tjänsterna. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen att övervaka och förbättra vår webbplats och tjänster.

3.3 Vi kan komma att behandla dina kontouppgifter ("kontodata"). Kontouppgifterna kan innehålla ditt namn och din e-postadress. Kontouppgifterna kan behandlas i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster, underhålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.se) ELLER fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtar åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

3.4 Vi kan komma att behandla din information som ingår i din personliga profil på vår webbplats ("profildata"). Profiluppgifterna kan innehålla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, profilbilder, kön, födelsedatum, relationsstatus, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och anställningsdetaljer. Profiluppgifterna kan behandlas i syfte att möjliggöra och övervaka din användning av vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.se) ELLER fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtar åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

3.5 Vi kan komma att behandla dina personuppgifter som tillhandahålls under användningen av våra tjänster ("tjänstdata"). Tjänsteuppgifterna kan behandlas i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster, underhålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.se) ELLER fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtar åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

3.6 Vi kan komma att behandla information som du lägger upp för publicering på vår webbplats eller via våra tjänster ("publiceringsdata"). Publiceringsuppgifterna kan behandlas i syfte att möjliggöra sådan publicering och administrera vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.se) ELLER fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtar åtgärder, på din begäran, för att ingå en sådan avtal.

3.7 Vi kan behandla information som finns i alla förfrågningar du skickar till oss om varor och/eller tjänster ("förfrågningsdata"). Förfrågningsuppgifterna kan behandlas i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och/eller tjänster till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.

3.8 Vi kan komma att behandla information som rör våra kundrelationer, inklusive kundkontaktinformation ("kundrelationsdata"). Kundrelationsdata kan inkludera ditt namn, dina kontaktuppgifter och information som finns i kommunikation mellan oss och dig eller din arbetsgivare. Källan till kundrelationsdata är du eller din arbetsgivare. Kundrelationsdata kan behandlas i syfte att hantera våra relationer med kunder, kommunicera med kunder, föra register över dessa kommunikationer och marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen korrekt hantering av våra kundrelationer.

3.9 Vi kan komma att behandla information som rör transaktioner, inklusive köp av varor och tjänster, som du ingår med oss ​​och/eller via vår webbplats ("transaktionsdata"). Transaktionsdata kan inkludera dina kontaktuppgifter, dina kortuppgifter och transaktionsdetaljer. Transaktionsuppgifterna kan behandlas i syfte att tillhandahålla de köpta varorna och tjänsterna och föra korrekta register över dessa transaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av ett kontrakt mellan dig och oss och/eller vidtar åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal och våra legitima intressen (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.se).

3.10 Vi kan komma att behandla information som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev ("aviseringsdata"). Aviseringsuppgifterna kan behandlas i syfte att skicka relevanta meddelanden och/eller nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtar åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

3.11 Vi kan komma att behandla information som finns i eller relaterar till all kommunikation som du skickar till oss ("korrespondensdata"). Korrespondensdata kan inkludera kommunikationsinnehållet och metadata som är associerade med kommunikationen. Vår webbplats kommer att generera metadata associerad med kommunikation som görs med hjälp av webbplatsens kontaktformulär. Korrespondensuppgifterna kan behandlas i syfte att kommunicera med dig och föra journaler. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.se).

3.12 Vi kan behandla alla dina personuppgifter som identifieras i denna policy där det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och hävdandet av våra lagliga rättigheter, dina lagliga rättigheter och andras lagliga rättigheter.

3.13 Vi kan komma att behandla alla dina personuppgifter som identifieras i denna policy där det är nödvändigt i syfte att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker eller få professionell rådgivning. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.se).

3.14 Utöver de specifika syften för vilka vi kan behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt 3, kan vi också behandla någon av dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller i för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

3.15 Lämna inte någon annan persons personuppgifter till oss, såvida vi inte uppmanar dig att göra det.

4. Lämna dina personuppgifter till andra

4.1 Vi kan komma att avslöja dina personuppgifter till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt nödvändigt för de syften och de rättsliga grunderna som anges i denna policy. Information om vår företagsgrupp finns på https://esaunashop.se/sv/om-oss

4.2 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra försäkringsgivare och/eller professionella rådgivare i den mån det rimligen är nödvändigt för syftet att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker, få professionell rådgivning eller upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, oavsett om det är i domstol förfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

4.3 Vi kan komma att avslöja "ange personuppgifter kategori eller kategorier" till våra leverantörer eller underleverantörer i den mån det rimligen är nödvändigt för att slutföra beställningen.

4.4 Finansiella transaktioner relaterade till vår webbplats och tjänster hanteras ELLER kan hanteras av våra betaltjänstleverantörer (Bank Luminor, Paysera, Paypal). Vi kommer att dela transaktionsdata med våra betaltjänstleverantörer endast i den utsträckning det är nödvändigt för att behandla dina betalningar, återbetala sådana betalningar och hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och återbetalningar.

4.5 Vi kan komma att avslöja din förfrågningsinformation till en eller flera av de utvalda tredjepartsleverantörer av varor och tjänster som identifierats på vår webbplats i syfte att göra det möjligt för dem att kontakta dig så att de kan erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och/eller tjänster. Varje sådan tredje part kommer att agera som personuppgiftsansvarig i förhållande till de förfrågningsuppgifter som vi tillhandahåller den; och när du kontaktar dig kommer varje sådan tredje part att förse dig med en kopia av sin egen integritetspolicy, som kommer att styra den tredje partens användning av dina personuppgifter.

4.6 Utöver det specifika avslöjandet av personuppgifter som anges i detta avsnitt 4, kan vi komma att avslöja dina personuppgifter där sådant avslöjande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen. Vi kan också avslöja dina personuppgifter där ett sådant avslöjande är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

5. Behålla och radera personuppgifter

5.1 Detta avsnitt 5 anger våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter i samband med lagring och radering av personuppgifter.

5.2 Personuppgifter som vi behandlar för något eller några syften ska inte sparas längre än vad som är nödvändigt för det eller de ändamålen.

5.3 Vi kommer att behålla dina personuppgifter enligt följande:

(a) Personuppgiftskategorier eller -kategorier kommer att bevaras under en period av minst 10 arbetsdagar efter, och under en period av högst 3 år.

5.4 I vissa fall är det inte möjligt för oss att i förväg ange under vilka perioder dina personuppgifter kommer att lagras. I sådana fall kommer vi att fastställa lagringsperioden baserat på följande kriterier:

(a) Bevarandeperioden för kategorin personuppgifter kommer att bestämmas baserat på angivna kriterier.

5.5 Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avsnitt 6 kan vi behålla dina personuppgifter där sådan lagring är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

6. Ändringar

6.1 Vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår webbplats.

6.2 Du bör kontrollera denna sida då och då för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.

6.3 Vi kan ELLER kommer att meddela dig om ändringar ELLER betydande ändringar av denna policy via e-post eller via det privata meddelandesystemet på vår webbplats.

7. Dina rättigheter

7.1 I detta avsnitt 7 har vi sammanfattat de rättigheter som du har enligt dataskyddslagstiftningen. Vissa av rättigheterna är komplexa och inte alla detaljer har inkluderats i våra sammanfattningar. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar och riktlinjer från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.

7.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen är:

(a) rätten till tillgång;

(b) Rätten till rättelse.

(c) Rätten till radering.

(d) Rätten att begränsa behandlingen.

(e) rätten att invända mot behandling;

(f) Rätten till dataportabilitet.

(g) Rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. och

(h) rätten att återkalla samtycke.

7.3 Du har rätt till bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter och, där vi gör, tillgång till personuppgifterna, tillsammans med viss ytterligare information. Den ytterligare informationen inkluderar detaljer om ändamålen med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter och mottagarna av personuppgifterna. Förutsatt att andras rättigheter och friheter inte påverkas kommer vi att förse dig med en kopia av dina personuppgifter. Det första exemplaret kommer att tillhandahållas kostnadsfritt, men ytterligare kopior kan vara föremål för en rimlig avgift.

7.4 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och, med hänsyn till ändamålen med behandlingen, att få ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade.

7.5 I vissa fall har du rätt till radering av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter inkluderar: personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; du återkallar samtycke till samtyckesbaserad behandling; du invänder mot behandlingen enligt vissa regler i tillämplig dataskyddslagstiftning; behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål; och personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns dock undantag från rätten till radering. De allmänna undantagen inkluderar när behandling är nödvändig: för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet; för efterlevnad av en rättslig skyldighet; eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

7.6 I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är: du bestrider riktigheten av personuppgifterna; behandlingen är olaglig men du motsätter dig radering; vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med vår behandling, men du behöver personuppgifter för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; och du har invänt mot behandlingen i avvaktan på verifieringen av den invändningen. Om behandlingen har begränsats på grundval av detta kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter. Vi kommer dock endast att behandla det på annat sätt: med ditt samtycke; för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; för skydd av en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter; eller av skäl av viktigt allmänintresse.

7.7 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grund av din speciella situation, men endast i den mån den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att: utföra en uppgift som utförs i allmänintresset eller i utövandet av någon officiell myndighet som tillkommer oss; eller syftena med de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller så är behandlingen avsedd för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

7.8 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (inklusive profilering för direktmarknadsföringsändamål). Om du gör en sådan invändning kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

7.9 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål på grunder som hänför sig till din speciella situation, om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av skäl av allmänt intresse.

7.10 I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

(a) samtycke. eller

(b) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås, och sådan behandling utförs på automatiserade sätt, har du rätt att ta emot dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Denna rättighet gäller dock inte om den skulle inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

7.11 Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagar, har du en laglig rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd. Du kan göra det i EU-medlemsstaten där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

7.12 I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke, har du rätt att när som helst återkalla det samtycket. Återkallelse kommer inte att påverka lagenligheten av behandlingen före återkallelsen.

7.13 Du kan utöva alla dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter genom skriftligt meddelande till oss, utöver de andra metoderna som anges i detta avsnitt 8.

8. Om "cookies"

8.1 En "cookie" är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

8.2 "Cookies" kan vara antingen "beständiga cookies" eller "sessionscookies": en "beständig cookie" kommer att lagras av en webbläsare och kommer att förbli giltig till dess inställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en "sessionscookie", å andra sidan, kommer att upphöra i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs.

8.3 "Cookies" innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som lagras i och erhålls från "cookies".

9. "Cookies" som vi använder

9.1 Vi använder "cookies" för följande ändamål:

(a) autentisering - vi använder "cookies" för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och när du navigerar.

(b) status - vi använder "cookies" för att hjälpa oss att avgöra om du är inloggad på vår webbplats.

(c) personalisering - vi använder "cookies" för att lagra information om dina preferenser och för att anpassa webbplatsen.

(d) säkerhet - vi använder "cookies" som en del av de säkerhetsåtgärder som används för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och för att skydda vår webbplats och tjänster i allmänhet.

(e) reklam – vi använder "cookies" för att hjälpa oss att visa annonser som är relevanta för dig.

(f) analys - vi använder "cookies" för att hjälpa oss att analysera användningen och prestandan av vår webbplats och tjänster.

(g) "cookies"-samtycke - vi använder "cookies" för att lagra dina preferenser i förhållande till användningen av "cookies" mer allmänt.

10. "Cookies" som används av våra tjänsteleverantörer

10.1 Våra tjänsteleverantörer använder "cookies" och dessa "cookies" kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

10.2 Vi använder "Google Analytics" för att analysera användningen av vår webbplats. "Google Analytics" samlar in information om webbplatsanvändning med hjälp av "cookies". Den information som samlas in om vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 Vi publicerar "Google AdSense" intressebaserade annonser på vår webbplats. Dessa är skräddarsydda av Google för att spegla dina intressen. För att fastställa dina intressen kommer Google att spåra ditt beteende på vår webbplats och på andra webbplatser på webben med hjälp av "cookies". Eller så publicerar vi "Google AdSense"-annonser på vår webbplats. För att fastställa dina intressen kommer Google att spåra ditt beteende på vår webbplats och på andra webbplatser på webben med hjälp av "cookies". Denna beteendespårning tillåter Google att skräddarsy annonserna som du ser på andra webbplatser för att spegla dina intressen (men vi publicerar inte intressebaserade annonser på vår webbplats). Du kan visa, ta bort eller lägga till intressekategorier som är kopplade till din webbläsare genom att besöka: https://adssettings.google.com. Du kan också välja bort "AdSense"-partnernätverkets "cookie" genom att använda dessa inställningar eller använda Network Advertising Initiatives "multi-cookie"-opt-out-mekanism på: http://optout.networkadvertising.org. Dessa opt-out-mekanismer använder dock själva "cookies", och om du tar bort "cookies" från din webbläsare kommer ditt opt-out inte att bibehållas. För att säkerställa att en opt-out upprätthålls för en viss webbläsare kan du överväga att använda Googles plugin-program för webbläsare som finns på: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11. Hantera "cookies"

11.1 De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera "cookies" och ta bort "cookies". Metoderna för att göra det varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få uppdaterad information om blockering och radering av cookies via dessa länkar:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser.

11.3 Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

12. Våra detaljer

12.1 Denna webbplats ägs och drivs av UAB Poilsio sprendimai.

12.2 Vi är registrerade i Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litauen, under registreringsnummer 303170822, och vårt registrerade kontor är Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litauen.

12.3 Vår huvudsakliga verksamhet är Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litauen.

12.4 Du kan kontakta oss:

(a) per post till den postadress som anges ovan;

(b) genom att använda vårt kontaktformulär på webbplatsen;

(c) per telefon: +370 609 14143

(d) via e-post: [email protected]