Regler

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Dessa regler för köp och försäljning av varor (hädanefter kallade reglerna) är ett bindande juridiskt dokument för parterna i köp- och försäljningsavtalet, som bestämmer besluten för den person som köper varor i onlinebutiken www.esaunashop.se ( nedan kallad köparen) och UAB "Poilsio sprendimai" (nedan kallad säljaren; köparen och säljaren, nedan gemensamt kallade parterna) ömsesidiga rättigheter, skyldigheter, skyldigheter och andra villkor som gäller för köp och försäljning av varor i onlinebutiken www.esaunashop.se.

1.2. I den elektroniska butiken www.esaunashop.se har alla personer som beviljas en sådan rätt enligt lagarna i Republiken Litauen, med hänsyn till deras civilrättsliga kapacitet (i det fall att köparen är en fysisk person), rätt att vara köpare, både direkt och genom juridiska ombud.

1.3. Genom att köpa varor i onlinebutiken www.esaunashop.se samtycker köparen ovillkorligen till den fullständiga tillämpningen av både dessa regler och villkoren för ingående och utförande av andra försäljningsavtal för säljaren, som presenteras i andra delar av onlinebutiken www.esaunashop.se, till exempel genom att kryssa i rutan bredvid länken "Jag godkänner reglerna för köp och försäljning av varor" under registreringen. Om köparen inte samtycker till Reglerna får denne inte registrera sig och ingå köp- och försäljningskontrakt.

1.4. Säljaren har, i överensstämmelse med de lagliga reglerna, rätt att ensidigt ändra, förtydliga eller komplettera Reglerna när som helst. Reglerna, ändrade på något av de ovan nämnda sätten, träder i kraft från det ögonblick de offentliggörs i onlinebutiken www.esaunashop.se och tillämpas på alla köp- och försäljningskontrakt som ingås från och med detta ögonblick.

2. Ingående och genomförande av köp-försäljningsavtalet

2.1. Kontraktet för köp och försäljning av varor mellan köparen och säljaren anses ingått från det ögonblick då köparen, efter att ha valt produkt(er), bildat sin varukorg och angett eller markerat alla obligatoriska uppgifter, klickar på "Köp" " länk.

2.2. Köp- och försäljningsavtalet har laga kraft för sina parter och måste genomföras korrekt.

2.3. Köp-försäljningsavtalet gäller till dess att det fullföljs.

2.4. Varje köp-försäljningsavtal som ingås på ovannämnda sätt lagras i databasen för den elektroniska butiken www.esaunashop.se.

3. Köparens rättigheter

3.1. Köparen har rätt att köpa varor i onlinebutiken www.esaunashop.se, i enlighet med dessa regler, annan information som är offentligt tillhandahållen av säljaren och juridiska handlingar från Republiken Litauen.

3.2. Köparen har rätt att vägra köp- och försäljningsavtalet som ingåtts i nätbutiken www.esaunashop.se genom att skriftligen meddela säljaren inom 7 (sju) arbetsdagar från dagen för mottagandet av varan.

3.3. Punkt 3.2 i dessa regler gäller inte för försäljningsavtal som ingåtts för varor som har gjorts enligt en individuell beställning eller uppenbarligen är anpassade till en specifik köpare, eller som på grund av sin natur inte kan återlämnas till säljaren efter att ha presenterats för Köpare på grund av förlust eller uppenbar försämring av sina varors egenskaper, är ömtåliga eller kommer snart att förfalla eller har redan gått ut, köp - försäljning.

3.4. Köparen kan använda rätten enligt punkt 3.2 i reglerna endast om den köpta och sålda varan är av hög kvalitet, oskadad, inte har använts och dess utseende inte har förändrats i grunden.

3.5. I händelse av att köparen köper mer än en vara (en uppsättning varor) i onlinebutiken www.esaunashop.se och avser att utöva sin rätt enligt punkt 3.2 i reglerna, får köparen inte utöva denna rätt endast i förhållande till en eller flera artiklar i denna uppsättning. I detta fall måste köparen returnera hela uppsättningen av varor till säljaren. Om minst en av de returnerade varorna i satsen inte uppfyller kraven i punkterna 3.4 och 9.5 i Reglerna, har Säljaren rätt att vägra att ta emot den returnerade varusatsen, dvs inte acceptera Köparens vägran av köp-försäljningskontraktet.

3.6. Köparens rätt enligt punkt 3.2 i reglerna genomförs i enlighet med 2001 års förordning av ekonomiministern. 17 augusti genom best.nr. 258 "Om godkännande av reglerna för försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster när avtal ingås med hjälp av kommunikationsmedel".

3.7. Köparen har andra rättigheter enligt dessa regler och rättsakter från Republiken Litauen.

4. Köparens ansvar

4.1. Innan det första köp-försäljningsavtalet ingås i onlinebutiken www.esaunashop.se, måste Köparen registrera sig i denna butik, dvs förse Säljaren med alla specificerade uppgifter och samtycka till dessa Regler i enlighet med förfarandet som specificeras i punkt 1.3 därav.

4.2. Efter ingående av köp-försäljningsavtalet måste köparen betala det pris som anges i beställningen som gjorts i nätbutiken www.esaunashop.se för varorna och leveransen av dem, samt andra betalningar, om sådana föreskrivs vid avtalets ingående.

4.3. Köparen måste acceptera de varor som köpts från Säljaren.

4.4. Köparen förbinder sig att korrekt lagra och inte överföra till tredje part sina inloggningsuppgifter, vilket Säljaren bekräftar vid Köparens registrering. Om Köparen avslöjar eller förlorar inloggningsuppgifter eller på något sätt blir känd för tredje part, måste Köparen omedelbart informera Säljaren om detta på de sätt som anges i avsnittet "Kontakter" i den elektroniska butiken www.esaunashop.se.

4.5. Om uppgifterna som tillhandahålls av köparen under registreringen ändras måste köparen uppdatera dessa uppgifter omedelbart. Underlåtenhet att uppfylla denna Köparens skyldighet eliminerar Säljarens ansvar för det potentiellt felaktiga genomförandet av köp-försäljningsavtalet i den mån ett sådant eventuellt felaktigt utförande påverkas av Köparens underlåtenhet att uppfylla nämnda Köpares skyldighet, och om Säljaren lider förluster p.g.a. Köparens underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet, måste Köparen ersätta dem till fullo.

4.6. Köparen har andra skyldigheter som anges i dessa regler och rättsakter från Republiken Litauen och måste uppfylla dem.

5. Säljarens rättigheter

5.1. Säljaren har rätt att bestämma minimistorleken på varukorgen efter eget gottfinnande, dvs minimibeloppet, om det inte uppnås, kommer Köparens beställning inte att utföras. I detta fall (om det fastställda minimibeloppet inte uppnås) finns det ingen möjlighet att ingå ett köp-försäljningsavtal.

5.2. Om köparen försöker skada arbetet, den stabila driften eller säkerheten för den elektroniska butiken www.esaunashop.se, samt bryter mot sina skyldigheter enligt dessa regler eller rättsakter i Republiken Litauen, har säljaren rätt att omedelbart begränsa, avbryta eller avsluta Köparens möjlighet att använda den elektroniska butiken www.esaunashop.se utan föregående meddelande och ansvarar inte för eventuella relaterade förluster hos Köparen.5.2. I händelse av viktiga omständigheter har Säljaren rätt att tillfälligt eller på obestämd tid avsluta driften av onlinebutiken www.esaunashop.se utan föregående meddelande till Köparen och är inte ansvarig för eventuella relaterade förluster för Köparen.

5.3. Säljaren har andra rättigheter enligt dessa regler och rättsakter från Republiken Litauen.

6. Säljarens ansvar

6.1. Säljaren åtar sig att göra det möjligt för köparen att korrekt använda tjänsterna som tillhandahålls av onlinebutiken www.esaunashop.se under de villkor som anges i dessa regler. Säljaren ansvarar dock inte för eventuella förluster som köparen kan ådra sig på grund av tekniska eller andra fel eller dataöverföringsfel i den elektroniska butiken www.esaunashop.se, oavsett deras ursprung.

6.2. Säljaren förbinder sig att respektera Köparens integritet, att skydda Köparens personliga information som överförs till Säljaren och att behandla de personuppgifter som specificeras av Köparen endast i enlighet med kapitel 11 i Reglerna och Republiken Litauens rättsakter.

6.3. För det fall köparen vid ingåendet av köp-försäljningsavtalet väljer att leverera varan till honom (Köparen) istället för att själv hämta den hos Säljaren, förbinder sig Säljaren att leverera den av Köparen köpta varan till adressen specificeras av köparen under de villkor som anges i kapitel 8 i reglerna.

6.4. Säljaren, som på grund av viktiga omständigheter inte kan förse Köparen med den beställda produkten, förbinder sig att erbjuda honom en motsvarande eller så liknande produkt som möjligt. Om Köparen vägrar att acceptera sådana varor som Säljaren erbjuder, förbinder sig Säljaren att inom 10 (tio) arbetsdagar från dagen för mottagandet av ett sådant skriftligt avslag från Köparen återlämna pengarna som Köparen betalat till Köparen och är befriad från något ansvar för att inte tillhandahålla varorna till Köparen.

6.5. Efter att köparen utövat den rättighet som anges i punkt 3.2 i reglerna, åtar sig säljaren att återbetala pengarna som betalats till köparen inom 10 (tio) arbetsdagar från dagen för mottagandet av de returnerade varorna. Om Köparen betalat för varan kontant eller genom överföring till Säljarens bankkonto (utan att använda elektroniska banktjänster), måste Köparen vid återlämnandet av varan skriftligen ge Säljaren uppgifterna om sitt bankkonto. I detta fall ska pengarna som betalats av köparen returneras till honom inom 10 (tio) arbetsdagar från dagen för leverans av sådan instruktion till säljaren.

6.6. I de fall som anges i punkterna 6.4 och 6.5 i reglerna åtar sig säljaren att återlämna pengarna till köparen i enlighet med förfarandet som anges i punkt 9.2 i reglerna.

6.7. Säljaren har andra skyldigheter som anges i dessa regler och rättsakter från Republiken Litauen och måste uppfylla dem.

7. Priset på varorna, förfarandet och betalningsvillkoren för varorna

7.1. I webbutiken www.esaunashop.se anges alla priser på varor och deras leverans, samt eventuella andra möjliga betalningar, med mervärdesskatt inkluderad i priset.

7.2. Köparen samtycker till att köp- och försäljningshandlingarna - momsfakturor, som också är dokument som bekräftar Köparens rätt att returnera, byta eller reparera varan under garantin, ska lämnas till honom tillsammans med den köpta varan.

7.3. Köparen kan betala de köpta varorna till Säljaren kontant vid tidpunkten för leverans av varorna till Köparen, genom förskottsbetalning med hjälp av elektroniska banktjänster eller genom att göra en förskottsbetalning från valfri bank eller annat kreditinstitut till Säljarens bankkonto som anges i avsnittet "Kontakter" i onlinebutiken www.esaunashop.se.

7.4. Köparen betalar kontant för varorna till den som överlåter dem (Säljarens representant) vid tidpunkten för leverans av varorna till Köparen. I händelse av utebliven betalning av hela beloppet för varorna och deras leverans, såväl som alla andra betalningar, om sådana förutsågs vid tidpunkten för avtalets ingående, överförs varorna inte till köparen, och köp-försäljningen avtalet anses uppsagt från detta ögonblick på grund av Köparens grundläggande avtalsbrott. I ett sådant fall måste Köparen täcka alla förluster som Säljaren ådrar sig i samband med uppsägningen av försäljningsavtalet.

7.5. Köparen kan betala för varan med elektroniska banktjänster om Säljaren har ingått ett lämpligt avtal med Köparens bank. I det här fallet tillhandahålls en länk från onlinebutiken www.esaunashop.se till Köparens Bank på Internet. I detta fall, när man genomför monetära transaktioner i bankens elektroniska banksystem, ligger ansvaret för säkerheten för Köparens data på respektive bank.

7.6. Om köparen betalar för varorna genom överföring från någon bank eller annat kreditinstitut till säljarens konto (utan att använda elektronisk banktjänst), inom 24 timmar efter att ha klickat på länken "Köp", måste köparen skicka ett e-postmeddelande till säljaren bekräftar betalningen från relevant bank eller annan kreditinstituts prestation. Säljaren har rätt att börja verkställa köp-försäljningsavtalet först efter att ha mottagit den specificerade bekräftelsen. Om Köparen inte bekräftar betalningen för varan inom angiven tid och metod, har Säljaren rätt att anse att Köparen har vägrat köp-försäljningsavtalet och att annullera Köparens beställning.

7.7. Enligt artikel 6.313 i CC Den 7:e, efter att köparen har lämnat in produktordern och säljaren bekräftat den, kan priset på produkten ändras, med hänsyn till de objektiva indikatorer som påverkar priset på produkten enligt lag ( kostnadsförändring, merkostnader, tekniska fel etc.). Vid sådan ändring av produktpriset har Köparen rätt att vägra köpa produkten och Säljaren har rätt att sälja den. I sådant fall har någon av Parterna, efter att ha underrättat den andra Parten skriftligen, rätt att säga upp avtalet om köp och försäljning av varor. Parterna är överens om att förluster i samband med uppsägningen av försäljningsavtalet på grund av det skäl som anges i denna klausul inte ska ersättas till varandra.

8. Leverans av varor till köparen

8.1. När du köper varor i onlinebutiken www.esaunashop.se måste köparen välja ett av sätten att leverera varorna till honom - att använda varuleveranstjänsten som tillhandahålls av säljaren i hela Republiken Litauens territorium eller att hämta varorna från Säljaren i Säljarens butik.

8.2. Endast köparen, dennes juridiska ombud eller den person som köparen angett vid tidpunkten för beställningen kan hämta varorna från säljaren. Personen som tar emot varorna måste uppvisa en giltig personlig identifieringshandling (id-kort, pass eller körkort utfärdat efter 01.01.2003) till representanten för Säljaren som överlämnar varorna, och i fallet med representation - ett dokument som bekräftar korrekt representation.

8.3. Säljaren informerar Köparen om datum och tidpunkt för leverans av varorna eller hämtning i överenskommen Säljares butik i meddelandet som Köparen lämnat till Säljaren på den e-postadress som Köparen angett vid registreringen. Köparen åtar sig, efter att ha ingått köp- och försäljningsavtal med Säljaren, att löpande kontrollera den för Säljaren angivna e-postlådan vid registreringen, fram till Säljarens meddelande om leverans eller avhämtning av varan i överenskommen Säljares butik tas emot. På dagen för leverans av varorna kan Säljarens representant även kontakta den som tar emot varorna per telefon för att samordna den exakta tidpunkten för leverans av varorna.

8.4. I den avtalade Säljarens butik ska Köparen eller annan person som anges i Punkt 8.2 i Reglerna hämta varan under denna butiks arbetstid senast inom 3 (tre) arbetsdagar, räknat från dagen för mottagandet av Säljarens meddelande till Köparen på den e-postadress som Köparen angett vid registreringen. Om köparen eller annan person som anges i punkt 8.2 i reglerna inte hämtar varorna inom denna period, har säljaren rätt att säga upp köp-försäljningsavtalet på grund av köparens grundläggande avtalsbrott. I ett sådant fall måste Köparen täcka alla förluster som Säljaren ådrar sig i samband med uppsägningen av försäljningsavtalet.

8.5. Köparen betalar för leverans av varorna till den adress som Köparen har angett. Det exakta priset för leveranstjänsten beror på leveransplatsen för de beställda varorna, deras kvantitet, pris, vikt och köparens önskan eller ovilja att använda den betalda leveranstjänsten som tillhandahålls av säljaren till den plats för byggnaden som anges av köparen , och tillhandahålls köparen först efter att beställningen har formats helt.

8.6. Tjänsten att föra varorna till den plats för byggnaden som anges av Köparen måste beställas innan betalning för varorna och utvalda tjänster.

8.7. I enskilda fall som specificeras av Säljaren kan tjänsterna för leverans och leverans av varor till den plats för byggnaden som anges av Köparen vara avgiftsfria för Köparen.

8.8. I enskilda fall som specificeras av säljaren, med hänsyn till platsen för leverans av varorna (t.ex. till staden Neringa eller den del av staden Klaipėda som ligger i Kuriska bukten) och andra omständigheter, leveranstjänsten av varorna till köparen är föremål för ytterligare avgifter.

8.9. Den som tar emot varorna tillsammans med representanten för Säljaren som överlämnar varorna ska kontrollera varornas förpackning, varornas kvantitet, sortiment och kvalitet samt underteckna godsacceptans - överlämningsdokumentet. Efter att den som tar emot varan undertecknat godsacceptans - överlämningsdokumentet bekräftar Köparen att varan har överlämnats till honom i rätt skick, kvantitet, sortiment och kvalitet, det finns inga skador på varan, vars grund är inte ett tillverkningsfel, och det finns inga avvikelser i produktuppsättningen.

8.10. Efter att ha märkt att förpackningen av de levererade varorna eller varorna i sig på något sätt är skadade eller felaktigt monterade, ska den som tar emot varan notera detta i godsacceptans - överlämningsdokumentet och i närvaro av säljarens representant upprätta en fri form av skada på godset eller bristande överensstämmelse med den överenskomna monteringen. Om den som tar emot varan inte utför dessa åtgärder, är Säljaren befriad från allt ansvar gentemot köparen för skada på varan, om grunden för att sådan skada inte är ett fabriksfel, och för inkonsekvenser i sammansättningen av varan. godset, som kan märkas vid inspektion av godset under deras mottagande - överlämnande.

8.11. Om endast en kränkning av varuförsändelsens förpackning upptäcks, men inga inkonsekvenser i varornas kvantitet, sortiment och kvalitet upptäcks, måste Säljaren verkställa köp-försäljningsavtalet. I detta fall måste den som tar emot varorna ta emot varorna, men måste också notera överträdelsen av varornas förpackning i godsmottagandet - överlämningsdokumentet. Efter att den som tar emot varan tagit emot varan och undertecknat godsacceptans - överlämningsdokument och anteckningar om överträdelse av varans förpackning anses varan levererad i skadad förpackning, men varornas kvantitet, sortiment och kvalitet följa villkoren i köp-försäljningsavtalet.

8.12. Om inkonsekvenser i varornas kvantitet och/eller sortiment och/eller kvalitet upptäcks ska den som tar emot varorna inte ta emot varorna och notera varornas defekter i godsmottagning - överlämningsdokumentet. I sådant fall anses inte köparen, om den som tar emot varan vägrar att ta emot den på grund av varans defekter, på något sätt har brutit mot köp-försäljningsavtalet, och säljaren och köparen kommer överens separat. om korrekt utförande, ändring eller uppsägning av det ytterligare köp-försäljningsavtalet. Om den som tar emot varan accepterar varan och undertecknar godsacceptans - överlämningshandlingen utan att lämna några kommentarer om deras eventuella defekter, anses det dock att Säljaren har verkställt köpet - försäljningsavtalet korrekt och fullt ut samt villkoren för Säljarens befrielse från ansvar gentemot köparen enligt punkt 8.10 i reglerna tillämpas.

8.13. Om varan inte levereras till Köparen på det leveransdatum som Säljaren angett, ska Köparen omedelbart informera Säljaren om detta. Efter att ha underlåtit att uppfylla denna skyldighet har Köparen ingen rätt att göra vederbörliga anspråk gentemot Säljaren, liksom ingen rätt att kräva ersättning för eventuella förluster för Köparen i samband med utebliven leverans eller försenad leverans av varan.

8.14. Säljaren är befriad från ansvar gentemot Köparen för utebliven eller försenad leverans av varan, om varan inte levereras eller levereras för sent till Köparen på grund av Köparens fel eller på grund av omständigheter utanför Köparens kontroll.

8.15. Övriga villkor för leverans av varor till Köparen anges i avsnittet "Leverans" i webbutiken www.esaunashop.se. I händelse av inkonsekvenser mellan villkoren för leverans av varor till Köparen, som anges i dessa Regler och ovannämnda sektion av den elektroniska butiken www.esaunashop.se, ska villkoren som anges i Reglerna gälla.

9. Retur och byte av varor

9.1. Återlämnande och utbyte av varor sker i enlighet med ekonomiministerns order som anges i punkt 3.6 i reglerna och i enlighet med ekonomiministerns order av 29.06.2001 nr. 217 "Om godkännande av regler för retur och utbyte av föremål".

9.2. Pengar för returnerade varor betalas genom betalningsöverföring till Köparens bankkonto, i enlighet med de villkor som anges i punkterna 6.4 och 6.5 i Reglerna. Om Köparen och betalaren för varan är olika personer, betalas pengarna för de returnerade varorna till bankkontot hos den som betalat för varan.

9.3. Om köparen vägrar köp-försäljningsavtalet för varor, utövar den rättighet som anges i punkt 3.2 i reglerna, returneras varorna på köparens bekostnad och pengarna som köparen betalat för varorna returneras till köparen inom 10 ( tio) arbetsdagar från den dag då varorna returneras till säljaren. Pengar som Köparen betalar till Säljaren för tilläggstjänster, såsom leverans av varor eller leverans av varor till den plats där byggnaden angetts av Köparen, ska inte returneras till Köparen.

9.4. Köparen returnerar varan till Säljaren på egen bekostnad. Köparen kan komma överens med Säljaren om den betaltjänst som Säljaren tillhandahåller vid retur av varan, för att själv hämta de returnerade varorna från Köparen.

9.5. Varorna returneras i sin ursprungliga, snygga förpackning (detta villkor gäller inte vid retur av varor av låg kvalitet), varorna ska vara oskadade, oanvända, i sitt ursprungliga utseende (etiketter intakta, skyddsfilm inte avriven, etc., detta villkor gäller inte vid retur av varor av låg kvalitet) och samma konfiguration som de varor som köparen mottar från säljaren.

9.6. Vid retur av varan måste Köparen förse Säljaren med alla mottagna handlingar tillsammans med varorna, inklusive deras accept - överlämningsdokument. Köparens frånträde från köp- och försäljningsavtalet samt återlämnande av varan till säljaren formaliseras med handlingar i den form som säljaren bestämmer.

9.7. Köparen eller dennes juridiska ombud har rätt att returnera varorna till Säljaren och underteckna de dokument som anges i punkt 9.6 i Reglerna. Vid tidpunkten för återlämnandet av varorna måste den som returnerar varorna för Säljarens representant uppvisa ett av de giltiga dokument som bekräftar den personliga identiteten som anges i punkt 8.2 i Reglerna, och i fallet med representation - ett dokument som bekräftar korrekt representation.

9.8. Övriga villkor för retur och utbyte av varor specificeras i avsnittet "Garanter" i webbutiken www.esaunashop.se. I händelse av inkonsekvenser mellan villkoren för retur och utbyte av varor enligt dessa regler och ovannämnda sektion av den elektroniska butiken www.esaunashop.se, gäller de villkor som anges i reglerna.

9.9. Om köparen på något sätt bryter mot något eller flera av villkoren som anges i denna artikel i reglerna och i avsnittet av den elektroniska butiken www.esaunashop.se som anges i punkt 9.8 i reglerna, har säljaren rätt att inte acceptera Köparens frånträde från köp-försäljningsavtalet och inte acceptera de returnerade varorna.

10. Produktkvalitetsgaranti

10.1. Säljaren eller tillverkaren av varan lämnar en kvalitetsgaranti som gäller under en viss tid för de sålda varorna. Garantivillkoren och övriga villkor för att använda garantitjänsten anges i produktbeskrivningarna.

10.2. Garantin gäller inte för data som finns i elektroniska informationsmedier, och Säljaren ersätter inte köparens eller tredje parts förluster som uppstår till följd av förlust eller återställande av sådan data.

10.3. I det fall att Säljaren eller tillverkaren inte lämnar en kvalitetsgaranti för vissa typer av varor, ska garantin som ges av relevanta rättsakter gälla.

10.4. Säljaren själv tillhandahåller ingen garantiservice för varor. I varje fall, när Köparen önskar använda sådana tjänster, hänvisar Säljaren Köparen till en person som tillhandahåller garantiservice.

10.5. Övriga villkor för produktkvalitetsgaranti specificeras i avsnittet "Garanter" i onlinebutiken www.esaunashop.se. I händelse av inkonsekvenser mellan produktkvalitetsgarantivillkoren som anges i dessa regler och ovannämnda sektion av onlinebutiken www.esaunashop.se, gäller villkoren i reglerna.

11. Parternas ansvar, skydd och behandling av personuppgifter

11.1. Köparen är ansvarig för alla sina handlingar som utförs med hjälp av den elektroniska butiken www.esaunashop.se.

11.2. Under registreringen måste Köparen förse Säljaren med personuppgifter som är nödvändiga för ett korrekt genomförande av varubeställningen. Genom att utföra dessa åtgärder bekräftar Köparen att han och hans representanter vet att de har rätt att vägra att tillhandahålla sina personuppgifter, men förstår att personuppgifter är nödvändiga och nödvändiga för att otvetydigt identifiera Köparen och/eller dennes företrädare för i syfte att ingå och genomföra köp- och försäljningskontrakt, och utan att tillhandahålla personuppgifter och/eller inte samtycka till deras behandling för de ändamål som anges i denna artikel, kommer köp- och försäljningskontraktet inte att kunna ingås eller verkställas.

11.3. Genom att godkänna dessa regler samtycker Köparen till att hans personuppgifter kommer att behandlas för identifiering, försäljning av varor i den elektroniska butiken www.esaunashop.se, analys av Säljarens aktiviteter och direktmarknadsföring. Köparen samtycker också till att skicka informationsmeddelanden till den e-postadress och telefonnummer som han angett, vilka är nödvändiga för att fullgöra beställningen av varor.

11.4. Köparens adress och/eller e-postadress och/eller telefonnummer behandlas endast för direktmarknadsföringsändamål om Köparen kryssar i relevanta avsnitt vid registrering eller beställning av varor i nätbutiken www.esaunashop.se. Köparen har rätt att när som helst instruera Säljaren om att hans ( Köparens) uppgifter som anges ovan inte längre kommer att behandlas för direktmarknadsföring, och Säljaren måste följa sådan Köparens begäran.

11.5. Säljaren förbinder sig att inte lämna ut köparens personuppgifter till tredje part, med undantag för säljarens samarbetspartners, som tillhandahåller leverans av varor till köparen, leverans till den plats där byggnaden angetts av köparen eller andra tjänster relaterade till korrekt fullgörande av köparens beställning. I alla andra fall får Köparens personuppgifter endast lämnas ut till tredje part i enlighet med det förfarande som fastställts av Republiken Litauens rättsakter.

11.6. Vid mottagande eller retur av varor används identitetshandlingen för den person som tar emot eller returnerar dessa varor och de personuppgifter som finns däri endast för korrekt identifiering av personen.

11.7. Köparen ansvarar för att de personuppgifter och andra uppgifter som lämnas vid registreringen är korrekta. Om uppgifterna som tillhandahålls av köparen är felaktiga och/eller felaktiga, vilar ansvaret för konsekvenserna av att tillhandahålla sådana uppgifter uteslutande på köparen, som måste täcka alla förluster för säljaren som uppstår på grund av felaktigheten och/eller felaktigheten i sådana uppgifter som tillhandahålls av köparen. köparen.

11.8. I enlighet med artikel 8 i lagen om elektroniska signaturer. 3, är Parterna överens om att bekräftelsen av Köparens handlingar i onlinebutiken www.esaunashop.se baserat på Köparens inloggningsuppgifter ska omfattas av artikel 8 i ovannämnda lag. 1 d. fastställd rättskraft för en elektronisk signatur, dvs har samma rättskraft som en signatur på skriftliga handlingar och är tillåten som bevis i domstol.

11.9. Köparen, som har brutit mot skyldigheten att säkerställa säkerheten för sina inloggningsuppgifter enligt punkt 4.4 i reglerna, är fullt ansvarig för konsekvenserna av överföringen av dessa uppgifter till tredje part. När någon person ansluter till nätbutiken www.esaunashop.se med hjälp av köparens inloggningsdata anses en sådan person vara köpare, och alla åtgärder som utförs när man ansluter till nätbutiken www.esaunashop.se med hjälp av köparens inloggningsdata anses vara utförda av köparen. Köparen bär det fulla ansvaret för konsekvenserna av sådana handlingar.

11.10. Om Köparen går in på andra webbplatser via länkar i Säljarens nätbutik ansvarar Säljaren inte för den information som lämnas på andra företags, institutioners, organisationers eller någon annan tredje parts webbplatser eller dessa företags, institutioners, organisationers eller ev. andra tredje parter, inte heller övervakar dem, kontrollerar eller representerar dem inte.

11.11. Säljaren ansvarar inte för att varornas storlek, färg, form eller andra parametrar i nätbutiken www.esaunashop.se kanske inte motsvarar varornas verkliga storlek, form, färg eller andra parametrar p.g.a. egenskaper hos displayen (skärmen) som används av köparen.

11.12. Säljaren är befriad från allt ansvar i de fall då Köparen, oavsett Säljarens krav och dennes (Köparens) skyldigheter, inte har bekantat sig med dessa Regler, även om en sådan skyldighet förutsågs för honom och tillfälle gavs.

12. Tillhandahållande av information

12.1. Parterna är överens om att onlinebutiken www.esaunashop.se innehåller all information, inklusive, men inte begränsat till, dessa regler, andra villkor som fastställts av Säljaren för ingående och genomförande av köp- och försäljningsavtal, som tillhandahålls i andra avsnitt av online butik www.esaunashop.se och CC 6.366 Art. Den åttonde specificerade informationen anses vara skriven av Säljaren till Köparen.

12.2. Köparen bekräftar att han, när han köpte varor i onlinebutiken www.esaunashop.se, bekantade sig med informationen som tillhandahålls av säljaren, specificerad i artikel 6.366 i civillagen. 8, och förstod henne helt. Säljaren tillhandahåller denna information till köparen både i dessa regler och i andra delar av den elektroniska butiken www.esaunashop.se.

12.3. Säljaren skickar alla meddelanden till Köparen till den e-postadress som angetts vid Köparens registrering.

12.4. Köparen skickar alla meddelanden, frågor eller klagomål till säljaren med de metoder som anges i avsnittet "Kontakter" i den elektroniska butiken www.esaunashop.se.

13. Slutbestämmelser

13.1. Lagen i Republiken Litauen är tillämplig på tolkningen av dessa regler och aspekter av ingående och genomförande av köp- och försäljningskontrakt som ingåtts med hjälp av kommunikationsmedel som inte diskuteras där.

13.2. Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår ur eller relaterade till dessa villkor ska lösas genom förhandling. Om de misslyckas, prövas tvisten mellan Parterna av den behöriga domstolen i Säljarens säte.

13.3. Om, av någon anledning, en eller flera av villkoren i dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga eller inte verkställbara, ska detta inte påverka alla andra villkor i villkoren. I sådana fall ska alla andra villkor i reglerna tolkas utan hänsyn till det olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara villkoret.

13.4. Varhelst det följer av sammanhanget inkluderar maskulinum det feminina (och vice versa), singular inkluderar plural och plural inkluderar singular.